mn

Tэнгэрлиг Медиа Групп ХК

Удирдлага
Г. Уянга

ТУЗ-ийн дарга

Ц. Бархас

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Ѳ. Ашхүү

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Б. Золбоо

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Г. Бат Эрдэнэ

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

А. Ундрал

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Н. Цогт

ТУЗ-ийн хараат бус

В. Ганзориг

ТУЗ-ийн хараат бус

Х. Эрдэнэбаяр

ТУЗ-ийн хараат бус

Г. Уянга

ТУЗ-ийн дарга

Ц. Бархас

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Ѳ. Ашхүү

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Ганзориг

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Г. Бат Эрдэнэ

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Цогт

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

А. Ундрал

ТУЗ-ийн хараат бус

Б.Батзаяа

ТУЗ-ийн хараат бус

Х. Эрдэнэбаяр

ТУЗ-ийн хараат бус

Г. Бат-Эрдэнэ

Гүйцэтгэх удирдлага