mn

Хөрөнгө оруулалтын сан

Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл

Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл
25.11.2020

Үндэсний Хувьчлалын Сан нь 2020 оны 11 сарын 25-ны өдрийн байдлаар нийт 1.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж, 28.6сая төгрөгийн дэлгэрэнгүй орлоготой ажилласан ба тухайн өдрийн сангийн цэвэр хөрөнгө 5.03 тэрбум төгрөг, нэгж эрхийн үнэлгээ 100.5 төгрөг байна.

| Хэрэгслээр

Хэрэгсэл Багцад эзлэх хувь
Хувьцаа (Дотоод) 26.8%
Хувьцаа (Гадаад) 0%
Бонд (Дотоод) 0.03%
Бонд (Гадаад) 0%
Бусад 0%
Мөнгө, хадгаламж 73.17%

| Салбараар

Салбар Багцад эзлэх хувь
 Санхүүгийн үйлчилгээ 16.23%
 Тээвэр, шуудан 4.25%
 Хүнсний үйлдвэрлэл 0.75%
Хөдөө аж ахуй 5.44%
       Уул уурхай 0.21%
       Бусад 73.12%