mn

Хөрөнгө оруулалтын сан

Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл

Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл
02.03.2021

Үндэсний Хувьчлалын Сан нь 2021 оны 03 сарын 02-ний өдрийн байдлаар нийт 2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж тухайн өдрийн сангийн цэвэр хөрөнгө 7.42 тэрбум төгрөг, нэгж эрхийн үнэлгээ 148.34 төгрөг байна.

| Хэрэгслээр

Хэрэгсэл Багцад эзлэх хувь
Хувьцаа (Дотоод) 40.7%
Хувьцаа (Гадаад) 0%
Бонд (Дотоод) 0.03%
Бонд (Гадаад) 0%
Бусад 6.17%
Мөнгө, хадгаламж 51.8%

| Салбараар

Салбар Багцад эзлэх хувь
 Санхүүгийн үйлчилгээ 25%
 Тээвэр, шуудан 5%
 Хүнсний үйлдвэрлэл 4.4%
Хөдөө аж ахуй 5.7%
       Уул уурхай 0.5%
       Бусад 59.3%