mn

Хөрөнгө оруулалтын сан

Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл

Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл
24.03.2021

Үндэсний Хувьчлалын Сан нь 2021 оны 03 сарын 24-ний өдрийн байдлаар нийт 2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж тухайн өдрийн сангийн цэвэр хөрөнгө 8.2 тэрбум төгрөг, нэгж эрхийн үнэлгээ 161.87 төгрөг байна.

| Хэрэгслээр

Хэрэгсэл Багцад эзлэх хувь
Хувьцаа (Дотоод) 60%
Хувьцаа (Гадаад) 7%
Бонд (Дотоод) 0.03%
Бонд (Гадаад) 0%
Бусад 0%
Мөнгө, хадгаламж 33%

| Салбараар

Салбар Багцад эзлэх хувь
 Санхүүгийн үйлчилгээ 25%
 Тээвэр, шуудан 5%
 Хүнсний үйлдвэрлэл 4.4%
Хөдөө аж ахуй 5.7%
       Уул уурхай 0.5%
       Бусад 59.3%