mn

Хөрөнгө оруулалтын сан

Хөрөнгө оруулах заавар
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ ҮНДЭСТЭН САН: ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ
Сангийн төрөл:
Хамтын нээлттэй сан
Сангийн хугацаа:
10 жил
Нэгж эрхийн үнэ:
1000 төгрөг
Нэгж эрхийн тоо:
Нээлттэй
Санал болгох хүрээ:
Олон нийт
Сангийн менежер:
АРД МЕНЕЖМЕНТ ҮЦК
Менежментийн зардал:
2.5%
Хөрөнгө хадгалах компани:
Хаан Кастодиан банк