mn

Хөрөнгө оруулалтын сан

Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл

Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл
31.12.2021

Үндэсний Хувьчлалын Сан нь 2021 оны 12 сарын 31-ний өдрийн сангийн цэвэр хөрөнгө 9.3 тэрбум төгрөг, нэгж эрхийн үнэлгээ 186.51 төгрөг байна.

| Хэрэгслээр

Хэрэгсэл Багцад эзлэх хувь
Хувьцаа (Дотоод) 81%
Хувьцаа (Гадаад) 4%
Бонд 5%
Хадгаламж 7%
Бэлэн мөнгө 3%

| Салбараар

Салбар Багцад эзлэх хувь
 Санхүүгийн үйлчилгээ 25%
Тогтмол хэрэглээ 11%
Уул уурхай, олборлолт 8%
Аж үйлдвэр 6%
       Тогтмол бус хэрэглээ 5%
       Бусад 45%