mn

Хөрөнгө оруулалтын сан

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛЬЯ!
ТА ӨӨРИЙН ХАРИЛЦДАГ БРОКЕРИЙН КОМПАНИАР ДАМЖУУЛАН ҮХС-ГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙГ ХУДАЛДАН АВЧ БОЛНО.

Энэхүү сан нь МХБ дээр бүртгэлтэй өргөн цар хүрээтэй хувьцаануудад хөрөнгө оруулалт хийх зорилготой сан юм. Сан нь дунд болон урт хугацаанд өгөөж хүртэх зорилготойгоор судалгаа шинжилгээнд үндэслэн хэд хэдэн салбарт хөрөнгө оруулалт хийх тул урт хугацааны капиталын өсөлтийг бий болгох эсхүл банкны хүүтэй харьцуулахад өндөр өгөөж бий болгох зорилготой хөрөнгө оруулагч нарт тохиромжтой.

ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН: ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ
Сангийн төрөл:
Хамтын хаалттай сан
Сангийн хугацаа:
10 жил
Нэгж эрхийн үнэ:
100 төгрөг
Нэгж эрхийн тоо:
50,000,000 ширхэг
Санал болгох хүрээ:
Олон нийт
Сангийн менежер:
АРД МЕНЕЖМЕНТ ҮЦК
Менежментийн зардал:
2.5%
Хөрөнгө хадгалах компани:
Голомт Кастодиан банк